พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด วัดโยธานิมิตร หรือวัดโบสถ์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง วัดบุปผาราม
ชุมชนคลองบางพระ
สวนสละสมโภชน์
ชุมชนคลองบางพระ สวนสละสมโภชน์ วัดสะพานหิน วัดพระธาตุเขาน้อย
หาดทรายงาม หาดทรายแก้ว หาดบานชื่น บ้านหาดเล็ก
     
วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม      
บ้านน้ำเชี่ยว
แหลมงอบ บ้านน้ำเชี่ยว อ่าวตาลคู่ อนุสรณ์สถาน ยุทธนาวีที่เกาะช้าง